The Owl Pages
Google+
Follow Me on Pinterest

Northern Saw-whet Owl Aegolius acadicus juvenile

Northern Saw-whet Owl (Aegolius acadicus) juvenile - Picture 4 in Aegolius: acadicus - Location: Oregon, USA. July 2009. Photo by Kristian Skybak.

 

Prev  Next

Location: Oregon, USA. July 2009.

Photographer: Kristian Skybak  © Copyright