The Owl Pages

Elf Owl (Micrathene whitneyi)

Elf Owl perched on a small tree stump

Elf Owl perched on a small tree stump by Rick & Nora Bowers
© Rick & Nora Bowers. Location: Tortalita Mountains, Tucson, Arizona, USA. April 1997.