The Owl Pages

Tengmalm's Owl (Aegolius funereus) juvenile