The Owl Pages

Mountain Scops Owl (Otus spilocephalus)