The Owl Pages

Stygian Owl (Asio stygius) juvenile