The Owl Pages

Torotoroka Scops Owl (Otus madagascariensis)

Torotoroka Scops Owl sitting in a tree looking sideways

Torotoroka Scops Owl sitting in a tree looking sideways by Alan Van Norman
© Alan Van Norman. Location: Berenty Reserve, Madagascar. November 2014.